-70% przy zakupie za min. 399 zł Sprawdź szczegóły

Odkryliśmy Pani/a wspaniałe zdjęcia z hashtagiem #ESOTIQ na Instagramie. Chcielibyśmy udostępnić Pani/a zdjęcia na naszej stronie internetowej www.esotiq.com. Jeśli wyraża Pan/i zgodę, wystarczy w komentarzu na nasze zapytanie odpowiedzieć hashtagiem #yesESOTIQ.

Odpowiedź w komentarzu hashtagiem #yesESOTIQ jest równoznaczna z wyrażaniem przez Panią/a pozwolenia spółce Esotiq&Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej także jako Spółka) na publikację zdjęcia oznaczonego #ESOTIQ na stronach www.esotiq.com zgodnie z następującymi zasadami:
 

 1.  Zgodna jest udzielona bezpłatnie, bez ograniczenia czasowego i bez ograniczenia terytorialnego.
 2.  Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, ale tylko ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody proszę przesłać na adres kontakt@esotiq.com podając dane kontaktowe i nazwę użytkownika. Zdjęcie zostanie niezwłocznie usunięte.
 3. Spółka nie rości sobie praw własności do Pani/a zdjęć. Spółka ma prawo wykorzystywać je wyłącznie do celów marketingowych i reklamowych na stronie internetowej www.esotiq.com. Wszelkie prawa do wizerunku, postaci i podobizny pozostają zatem przy Pani/u.
 4. Oświadcza Pan/i, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, że wszystkie osoby przedstawione na zdjęciach wyrażają zgodę na publikowanie zdjęcia przez Spółkę i że korzystanie przez Spółkę ze zdjęcia nie narusza praw osób trzecich, także praw autorskich, ani w żaden inny sposób nie narusza obowiązującego prawa.
 5. Udziela Pan/i Spółce prawa do powielania, rozpowszechniania i edytowania zdjęć.
 6. Oświadcza Pan/i, że ma ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Opublikowane zdjęcie będzie opatrzone Pani/a nickiem .
 8. Spółka ma prawo do zaprzestania wykorzystywania zdjęć bez podania przyczyny i usunięcia ich ze strony internetowej Spółki bez Pani/a powiadomienia i bez Pani/a zgody.
 9. Zrzekam się Pan/i dochodzenia od Spółki wszelkich roszczeń, których źródłem będzie wykorzystanie na stronie www.esotiq.com Pani/a wizerunku, postaci, podobizny, jeśli wykorzystanie będzie zgodne z niniejszymi zasadami.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: kontakt@esotiq.com

Pani/a wizerunek i nazwa użytkownika jest daną osobową dlatego zachęcamy do zapoznania się z poniższą Informacją o ochronie danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (jedynie wizerunek, nazwę użytkownika na portalu Instagram, ewentualnie adres mailowy) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody poprzez skomentowanie zdjęcia słowami #yesESOTIQ („dane osobowe”).

Gromadzimy Państwa dane osobowe jedynie w celu opublikowaniu Państwa zdjęcia z profilu Instagram na stronie www. esotiq.com w celach marketingowych i reklamowych;

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1.  swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z obsługą strony internetowej www.esotiq.com po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,
 2.  podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w zakresie obsługi strony internetowej www.esotiq.com, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak podmioty z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych i reklamowych oraz przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,
 3.  organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 1.  żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi, 6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Ponadto informujemy, że:

 1.  Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez skomentowanie Państwa zdjęcia hashtagiem #yesESOTIQ na portalu Instagram;
 2. udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;
 3. ADO nie przetwarza danych wrażliwych;
 4. 4dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu opublikowania Państwa zdjęcia na stronie internetowej www.esotiq.com;
 5. ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;
 6. ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com