Strona www.esotiq.com (należąca do spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, numer KRS: 0000370553) korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze użytkownika bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) dotyczących aktywności użytkownika w Internecie, w celu prezentowania użytkownikowi dopasowanych reklam, oceny niektórych informacji w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, czyli profilowania (w sposób uproszczony analizujemy aktywność użytkownika dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych klientów, nie wpływając jednak istotnie na ich decyzje), analiz rynkowych oraz statystycznych, oraz poprawy jakości prezentowanych informacji. Państwa zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez spółkę lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. W zakresie, w jakim uzyskane informacje mogą zostać uznane za dane osobowe, administratorem tychże danych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, numer KRS: 0000370553. Po zapoznaniu się z poniższymi informacjami o plikach cookies, oraz poniższą polityką prywatności, prosimy o potwierdzenie WYRAŻAM ZGODĘ

Zapisz się do newslettera

ODBIERZ 20 PLN RABATU NA DOWOLNY ZAKUP ZA MIN. 99 PLN

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (jedynie adres e-mail) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody na NEWSLETTER („dane osobowe”):

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) informowania Państwa o działaniach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (NEWSLETTER);

b) wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych Stronie.

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką NEWSLETTERA – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,

2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji założeń NEWSLETTERA, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Ponadto informujemy, że:

a) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas przystąpienia do NEWSLETTERA;

b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;

c) ADO nie przetwarza danych wrażliwych;

d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wysyłania informacji marketingowych za pomocą NEWSLETTERA ESOTIQ (w tym informacji o promocjach w salonach „ESOTIQ”);

e) ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;

f) ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com

Przejdż do głównej treści

Esotiq

0
Lista życzeń
0
Koszyk

Regulamin Kart Podarunkowych

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH ESOTIQ

 

  1. I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 

1) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
2) „Wydawca” - ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.
3) „Towar” – produkt oznaczony znakiem towarowym Esotiq lub innym, oferowany jako przeznaczony do sprzedaży w Salonie Esotiq.
4) „Salon Esotiq” – miejsce sprzedaży Towarów na terenie Polski wchodzące w skład sieci salonów sprzedaży Esotiq oznaczony jako akceptujący Karty Podarunkowe Esotiq. Aktualna lista Salonów Esotiq dostępna jest na stronie internetowej www.esotiq.com/salony

5) „Nabywca” – podmiot dokonujący w Salonie Esotiq przekazania środków pieniężnych w wysokości równej wartości bonu towarowego w zamian za co uzyskuje Kartę Podarunkową Esotiq.
6) „Użytkownik”- podmiot przedstawiający do użycia Kartę Podarunkową Esotiq przy zapłacie za Towar
7) „Karta Podarunkowa Esotiq”- elektroniczny bon towarowy na okaziciela, zawierający informację o ilości punktów, wydany przez Esotiq, uprawniający do realizacji go w Salonach Esotiq. Wydawany przez Wydawcę może funkcjonować także pod nazwą handlową „Bon Podarunkowy” oraz „Karta Upominkowa”.

 

  1. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1) Regulamin niniejszy określa zasady aktywowania, przekazywania i realizacji Kart Podarunkowych Esotiq.
2) Aktywowanie, przekazywanie i realizacja Kart Podarunkowych Esotiq obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Aktywowanie Karty Podarunkowej Esotiq, zapisanie na niej punktów oraz jej przekazanie Nabywcy może mieć miejsce wyłącznie w Salonie Esotiq lub w siedzibie Wydawcy.
4) Wydawca aktywując oraz przekazując, na życzenie Nabywcy, Kartę Podarunkową Esotiq, działa w zaufaniu, iż:

a. Nabywca ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. zapoznał się, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin.

5) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Esotiq wraz z informacją o punktach w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę (ilość nie może być wyższa niż 1000), aktywowania jej, oraz do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Esotiq. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich (PLN), w gotówce lub poprzez płatność kartą płatniczą, w kwocie równiej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Esotiq w Salonach zgodnie z Regulaminem.
6) Dokonując płatności kartą płatniczą Nabywca wyraża zgodę na późniejszą realizację świadczenia przez Wydawcę.
7) Wartość Karty Podarunkowej Esotiq wyrażona w złotówkach (PLN) jest równa ilości punktów na niej zawartych (1 punkt równa się 1 złoty).
8) Środki pieniężne przekazane Wydawcy, z chwilą wydania Karty Podarunkowej Esotiq Nabywcy, stają się własnością Wydawcy.
9) Karty Podarunkowej Esotiq nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej Esotiq lub innych bonów towarowych.
10) Karta Podarunkowa Esotiq nie podlega wymianie na środki pieniężne.
11) Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej Esotiq jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje.
12) Realizacja Karty Podarunkowej Esotiq wymaga wydania jej personelowi Salonu. Karta zostaje wówczas zatrzymana.
13) W momencie gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Esotiq, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Esotiq zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Esotiq za sprzedane Towary. W przypadku gdy cena nabytego Towaru lub Towarów będzie wyższa niż ilość punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq wówczas Użytkownik ma możliwość dopłacenia różnicy gotówką lub kartą płatniczą. W przypadku gdy cena za Towar będzie niższa od ilości punktów, karta z ilością punktów pozostałą po dokonanej transakcji zostanie zwrócona Użytkownikowi.
14) W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Esotiq o liczbę punktów odpowiadających kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Esotiq, nastąpi zaspokojenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów, w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq.
15) Karta Podarunkowa Esotiq ma okres ważności jeden rok, licząc od dnia jej wydania i w tym okresie powinna być wykorzystana. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej Esotiq nie podlega oprocentowaniu. W przypadku braku realizacji Karty Podarunkowej Esotiq w ciągu roku jej ważności, zostanie ona, z chwilą zgłoszenia chęci jej realizacji, zamieniona na aktualną Kartę Podarunkową Esotiq, obejmującą tą samą liczbę punktów, z kolejnym rocznym terminem ważności.
16) Obowiązkiem każdego Użytkownika Karty Podarunkowej Esotiq jest zabezpieczenie jej przed utratą oraz dbanie o utrzymanie jej w stanie nieuszkodzonym.
17) Użytkownik ma prawo do uzyskania, w Salonie Esotiq, informacji o aktualnej ilości punktów na Karcie Podarunkowej Esotiq.
18) Karta Podarunkowa, uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, podlega wymianie jeżeli będzie istniała możliwość jej prawidłowej identyfikacji. Wydawca w takiej sytuacji, na żądanie Użytkownika, zatrzyma uszkodzoną i wyda nową Kartę Podarunkową Esotiq, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Esotiq w chwili jej oddania Wydawcy.

19) Wydawca ma prawo odmówić natychmiastowej realizacji Karty Podarunkowej Esotiq i skierować sprawę do niezwłocznego wyjaśnienia w wypadku:

a) uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej Esotiq;
b) uszkodzenia Karty Podarunkowej Esotiq w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Esotiq.

20) W wypadku zwrotu Towarów, nabytych w Salonach Esotiq przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej ESOTIQ, Użytkownik otrzyma od Wydawcy, w chwili zwrotu Towaru, nową kartę zawierającą informacje o ilości punktów w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi.
21) Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Esotiq Karty Podarunkowej Esotiq do realizacji oraz odbiór w Salonie Esotiq Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Esotiq wyraża wolę użycia Karty Podarunkowej Esotiq.

 

III Postanowienia końcowe

 

22) Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
23) Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Esotiq będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
24) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Esotiq mogą być składane w Salonach Esotiq w godzinach pracy tych Salonów Esotiq.
25) Przekazanie Karty Podarunkowej Esotiq nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Esotiq, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
26) Karta Podarunkowa Esotiq nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
27) Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej Esotiq zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
28) Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

Wersję elektroniczną regulaminu można znaleźc TUTAJ

20 PLN
Na dowolny Zakup
x

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, dalej zwana „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”.

Administrator Danych Osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe (jedynie adres e-mail) uzyskane podczas wyrażenia przez Państwa zgody na NEWSLETTER („dane osobowe”):

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) informowania Państwa o działaniach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych (NEWSLETTER);

b) wysyłaniu Państwu drogą elektroniczną (e-mailem) informacji o promocjach, konkursach i nowych informacjach publikowanych Stronie.

Administrator Danych Osobowych może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. swoim pracownikom w celu wykonywania czynności związanych z wysyłką NEWSLETTERA – po uprzednim zapoznaniu się pracowników z zasadami bezpieczeństwa danych osobowych, a przede wszystkim po zapoznaniu się z Polityką Bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w spółce ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku,

2. podmiotom, z którymi ADO ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji założeń NEWSLETTERA, w szczególności ADO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych, przedsiębiorstwa, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług informatycznych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ADO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawnymi,

3. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. ADO dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, ADO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,

4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, ADO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez ADO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,

6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na ADO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Ponadto informujemy, że:

a) Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, wyrażonej podczas przystąpienia do NEWSLETTERA;

b) udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozostaje ważna. Mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie;

c) ADO nie przetwarza danych wrażliwych;

d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w celu wysyłania informacji marketingowych za pomocą NEWSLETTERA ESOTIQ (w tym informacji o promocjach w salonach „ESOTIQ”);

e) ADO nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia i Lichtenstein) oraz Szwajcarii;

f) ADO umożliwia Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez ADO. Poniżej podajemy Państwu dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@esotiq.com

COPYRIGHT © 2017 ESOTIQ. ALL RIGHTS RESERVED.