Tylko w ten weekend darmowa dostawa na wszystko!
0 godz : 00 min : 00 sek

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
DLA UCZESTNIKÓW KLUBU CCC
POD HASŁEM „Rabat 50 PLN na nowości przy zakupie za min. 199 PLN”

§ 1

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa, wiążące każdego Uczestnika Akcji Promocyjnej, zasady promocyjnego nabywania Produktów.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370553, NIP 5833117220, REGON: 221133543, kapitał zakładowy 223.350 zł, wpłacony w całości (dalej „Organizator”).

§ 2


Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Akcja Promocyjna - przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży Produktów, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna przeprowadzana jest pod hasłem: „Rabat 50 PLN na nowości przy zakupie za min. 199 PLN”
2. Produkty - bielizna Esotiq a także inne towary tworzące lub uzupełniające style i trendy w modzie będące w aktualnej ofercie konkretnego Salonu ESOTIQ, który objęty jest Akcją Promocyjną. Obowiązują wyłączenia.
3. Salon ESOTIQ - znajdujący się na terenie Polski salon, w którym sprzedawane są Produkty, prowadzony pod szyldem ESOTIQ, lista tych salonów znajduje się w §8 Regulaminu oraz dodatkowo sklep internetowy na stronie www.esotiq.com. Promocja nie obowiązuje w outletach.
4. Uczestnik Akcji Promocyjnej - pełnoletnia osoba fizyczna (lub osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) legitymująca się zgodą rodziców lub opiekunów chyba, że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), która akceptuje niniejszy Regulamin oraz określone w nim zasady Akcji Promocyjnej.
5. Uczestnik KLUBU CCC – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Klubie CCC zgodnie z Regulaminem klubu CCC dostępnego na stronie https://ccc.eu/pl/klub-ccc .

§3


Sprzedaż objęta Akcją Promocyjną odbywać się będzie wyłącznie w Salonach ESOTIQ oraz na stronie www.esotiq/com/pl/pl/cccklub .

§4


Akcja Promocyjna opiera się o następujące zasady:
1. Akcja Promocyjna trwa od 1 września 2023 r. do 30 września 2023 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania zakładanych przez Organizatora zapasów Produktów. W przypadku wyczerpania się zapasów Produktów Akcja Promocyjna zostanie zakończona a informacja o tym pojawi się, z 48 godzinnym wyprzedzeniem, na stronie internetowej www.esotiq.com oraz w każdym Salonie ESOTIQ.
2. Uczestnik Akcji Promocyjnej ma prawo nie zaś obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
3. Podstawowymi warunkami skorzystania przez Uczestnika Akcji Promocyjnej z Akcji Promocyjnej jest:
a. uczestnictwo w Klubie CCC,
b. poinformowanie sprzedawcy w Salonie Esotiq przed dokonaniem zapłaty o chęci udziału w Akcji Promocyjnej,
c. nabycie w Salonie Esotiq lub zamówienie na stronie www.esotiq.com produktów nieprzecenionych o wartości min. 199 PLN w cenach regularnych w okresie obowiązywania niniejszej Akcji Promocyjnej
d. okazanie Sprzedawcy unikalnego, jednorazowego kodu rabatowego dostępnego w koncie klienta klubu CCC lub wykorzystanie kodu rabatowego podczas dokonywania zakupu na stronie www.esotiq.com
4. W przypadku Salonów ESOTIQ jak i sklepu internetowego na stronie www.esotiq.com, cena zakupu Produktów, w przypadku zrealizowania ww. warunków, zostanie skalkulowana jako suma cen wybranych Produktów, a sumaryczna wartość zamówienia zostanie obniżona o 50 PLN względem cen regularnych produktów w koszyku zakupowym.
5. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udział produkty przecenione.
6. Uczestnik Akcji Promocyjnej może żądać obniżki ceny na podstawie tego samego zakupu tylko jeden raz i tylko w okresie niniejszej Akcji Promocyjnej.
7. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszej Akcji Promocyjnej, w szczególności wątpliwości co do faktu objęcia określonych Produktów niniejszą Akcją Promocyjną, rozstrzygające znaczenie ma informacja Kierownika Salonu Esotiq.
8. Brak zgłoszenia chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej do chwili dokonania zapłaty oznacza, iż nabywca zaniechał prawa skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.
9. W Akcji Promocyjnej można posługiwać się (płacić) kartami podarunkowymi ESOTIQ (z wyjątkiem zakupu w sklepie internetowym poprzez stronę www.esotiq.com);
10. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami, kuponami rabatowymi i ofertami specjalnymi;
11. W ramach Akcji Promocyjnej nie można kupować kart i bonów podarunkowych ESOTIQ.
12. Produkty dostępne w ofercie promocyjnej znajdują się na stronie internetowej www.esotiq/com/pl/pl/cccklub .

§ 5


Uczestnik Akcji Promocyjnej po wybraniu Produktów powinien poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Akcji Promocyjnej i podać sprzedawcy unikalny jednorazowy kod rabatowy dostępny w koncie klienta klubu CCC. Uczestnik Akcji Promocyjnej powinien upewnić się co do faktu czy Produkty które zamierza nabyć są objęte Akcją Promocyjną, a także jakie ceny mają konkretne Produkty w ramach Akcji Promocyjnej (w szczególności uwzględniając, że są to Produkty objęte już rabatami).

§ 6


Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w każdym salonie Esotiq oraz we właściwej zakładce na stronie www.esotiq.com.

§ 7


Wszelkie ewentualne skargi, związane ze sposobem przebiegu Akcji Promocyjnej, Uczestnik Akcji Promocyjnej zobowiązany jest, w terminie 7 dni od dnia nabycia Produktów lub usiłowania ich nabycia, skierować na piśmie do Organizatora celem rozważenia okoliczności sprawy.

§8


Lista Salonów ESOTIQ jest do znalezienia na stronie internetowej www.esotiq.com .