-70% przy zakupie za min. 399 zł Sprawdź szczegóły

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESOTIQ

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem: www.esotiq.com, dostępny również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq, dalej Sklep Internetowy ESOTIQ, przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego ESOTIQ.

2. Sklep Internetowy ESOTIQ, działający pod adresem www.esotiq.com, dostępny również za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq, prowadzony jest przez: ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, spółkę wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Esotiq - ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000370553. Kapitał zakładowy: 223.350,00 zł wpłacony w całości, NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543.

2. Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Esotiq, poprzez stronę internetową www.esotiq.com oraz Aplikację mobilną Esotiq.

3. Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4. Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

6. Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Esotiq, zgodnie z Regulaminem.

7. Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym Esotiq, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy za pośrednictwem strony Internetowej www.esotiq.com oraz Aplikacji mobilną Esotiq.

8. Aplikacja mobilna Esotiq – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępnione przez Esotiq Klientowi, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego bez konieczności uruchamiania przeglądarki.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. ESOTIQ, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.

2. Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.

3. Spółka stosuje domyślne sortowanie produktów w ramach listy produktów, które dostosowuje kolejność ich umieszczania na stronie Esotiq.com Na stronie Esotiq.com, oprócz domyślnego sortowania Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów sortowania w ramach listy produktów:

a. Cena: od najniższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: najniższa cena produktu

b. Cena: od najwyższej. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: najwyższa cena produktu

c. Nowości. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: produkty nowe, dodane na stronę Esotiq.com w ostatnim czasie

d. Wyprzedaż. Uwzględnia kryteria w następującej kolejności: produkty przecenione, dostępne na stronie Esotiq.com

4. Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

6. Esotiq otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:

a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. dane i informacje, które Klient podaje Esotiq są zgodne z prawdą;

c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin;

7. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: kontakt@esotiq.com

8. Klienci mogą kontaktować się w sprawach związanych z działaniem Aplikacji mobilnej Esotiq pod adresem e-mail: kontakt@esotiq.com

9. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego korzystający (Klient) powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji mobilnej Esotiq - urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (f) w przypadku Aplikacji mobilnej Esotiq – system operacyjny urządzenia mobilnego: w wersji Android 5.0 lub wyższej lub iOS w wersji 12.0 lub wyższej. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

IV. TOWARY

1. Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.

2. Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność ESOTIQ, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Grawer na spersonalizowanej przypince nie zostanie wykonany, jeśli jego treść będzie sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub będzie naruszała dobra osobiste osoby trzeciej.

4. Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

V. PRZYJMOWANIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.esotiq.com lub Aplikację mobilną Esotiq.

2. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Internetowej www.esotiq.com nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq wymaga założenia Konta Klienta, a w przypadku posiadania Konta Klienta zalogowania się za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq na Konto Klienta.

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną w Sklepie Internetowym. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. W Przypadku korzystania z Koszyka przez Klienta zalogowanego na Konto Klienta za pośrednictwem strony Internetowej www.esotiq.com, zawartość Koszyka synchronizuje się z Kontem Klienta uruchamianym następnie za pomocą Aplikacji mobilnej Esotiq (i na odwrót). Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do Esotiq. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Esotiq oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem Esotiq oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.

4. Klient po złożeniu Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego ESOTIQ i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez Esotiq będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.

5. Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować, przerywając proces zamawiania poprzez usunięcie dodanych uprzednio towarów z koszyka.

6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep ESOTIQ zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.

7. Cenniki Towarów w Sklepie Internetowym mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Esotiq jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

8. Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3000 złotych (trzy tysiące złotych).

 

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY 

1. Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.

3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: https://esotiq.com/pl/pl/koszty-dostawy a w Aplikacji mobilnej Esotiq w zakładce: Konto > Pomoc i Kontakt.

4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Esotiq Zamówienie.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

VII. FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1. KARTĄ PŁATNICZĄ (w tym kredytową) lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM. W takiej sytuacji Klient zostanie przekierowany do serwisu BLUEMEDIA.pl, należącego do firmy Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050..

2. Kartę płatniczą poprzez internetowy system płatności firmy First Data. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie operatora. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez technologie PCI DSS, SSL, 3D Secure.

3. PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 3 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym sklepu. Po złożeniu zamówienia dostaniesz mailem numer rachunku bankowego, na który trzeba przelać pieniądze.

4. PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi. Ta forma płatności możliwa jest wyłącznie w przypadku wybrania dostawy firmą kurierską DPD.

5. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.

6. Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:

a. Klient wybrał płatność należności przez serwis bluemedia.pl, a transakcja nie została autoryzowana (zaakceptowana);

b. Klient wybrał płatność przelewem, a należność nie wpłynęła na konto Esotiq w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;

c. Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;

d. Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

 

VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez firmę kurierską DPD lub operatora pocztowego InPost S.A.

2. Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:

a. w wypadku płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM - w momencie otrzymania przez sklep ESOTIQ autoryzacji wpłaty Klienta w systemie BLUEMEDIA;

b. w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;

c. w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie ESOTIQ.

3. Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.

4. Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.esotiq.com oraz w Aplikacji mobilnej Esotiq w zakładce: Konto > Moje Zamówienia.

5. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym.

6. Klient, składając Zamówienie, jest uprawniony wskazać jeden z salonów Esotiq na terenie Polski jako miejsce odbioru Towaru, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku gdy nie wybrał płatności przy odbiorze jako formy płatności za zamówione Towary (odbiór towaru w salonie Esotiq jest możliwy jedynie w przypadku wyboru następujących form płatności: karta płatnicza, przelew elektroniczny, przelew zwykły). W przypadku wyboru odbioru w salonie ESOTIQ Klient nie zostanie obciążony kosztami dostawy Towaru do salonu jednakże Klient jest zobowiązany we własnym zakresie, i na własny koszt, udać się do salonu Esotiq celem osobistego odbioru Towaru. Lista aktualnych salonów ESOTIQ, w których można odebrać Towar, znajduje się na stronie https://www.esotiq.com/salony Przy złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji dostawy Towaru do salonu ESOTIQ). Klient zobowiązany jest wybrać salon Esotiq, w którym chce dokonać odbioru Towaru, a system uniemożliwi złożenie Zamówienia z opcją wyboru dostawy do salonu w przypadku gdyby Klient nie wybrał konkretnego salonu jako miejsca dostawy. Po wybraniu salonu, do którego Towar ma być dostarczony, Klient nie będzie mieć możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru ani też dokonać zmiany salonu, do którego ma zostać dostarczony Towar, chyba że pokryje dodatkowe koszty wysyłki Towaru do innego miejsca. W przypadku wyboru opcji odbioru Towaru w salonie Klient – aby potwierdzić swoją tożsamość – jest zobowiązany do okazania sprzedawcy (lub innej osobie wydającej Towar) numeru Zamówienia oraz podania adresu e-mail wykorzystanego w procesie zakupu. Klient kwituje odbiór Towaru poprzez podpisanie protokołu odbioru Towaru lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór Towaru. Sprzedawca (lub inna osoba wydająca Towar) nie wyda Towaru osobie, której dane nie zgadzają się z danymi klienta, który dokonywał danego Zamówienia.

7. W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi ESOTIQ za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@esotiq.com. Niniejszy punkt Regulaminu nie dotyczy sprzedaży z opcją odbioru w salonie Esotiq – w takim przypadku Klient jest zobowiązany zapoznać się z Towarem odbierając Towar w salonie Esotiq, a odbiór Towaru przez Klienta z salonu jest równoznaczny z potwierdzeniem przez Klienta, że opakowanie ani Towar nie były uszkodzone (że nie posiadały wad jawnych).

8. W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Esotiq będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

 

IX. REKLAMACJA

1. Esotiq odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

2. W szczególności Esotiq odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.

3. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego (kliknij tutaj).

5. W przypadku Reklamacji Esotiq zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji, na adres Magazyn Esotiq, ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „REKLAMACJA ESOTIQ”.

6. Zamiast wysyłki reklamowanego Towaru na adres podany w zdaniu poprzedzającym Klient może wybrać opcję zwrotu reklamowanego Towaru do salonu Esotiq na terenie Polski. W przypadku wyboru takiej opcji reklamowany Towar Klient dostarcza do dowolnego salonu ESOTIQ w Polsce. Zaleca się dołączyć oryginał dowodu zakupu i opis reklamacji.

7. Sklep Internetowy rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

8. W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas ESOTIQ w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Internetowym towary do wyboru.

9. Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.

10. Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: reklamacje@esotiq.com

11. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres reklamacje@esotiq.com.

 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać Esotiq na adres kontakt@esotiq.com

2. Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z następującego (KLIKNIJ) formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego oraz za wyjątkiem kosztów dostarczenia Towaru do salonu Esotiq (w przypadku wyboru opcji zwrotu do salonu Esotiq).

4. Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres Magazyn Esotiq, ul. Hutnicza 5, 81-061 Gdynia z dopiskiem „ZWROT ESOTIQ”. Klient może też w powyższym terminie dostarczyć Towar do dowolnego salonu ESOTIQ w Polsce wraz ze swoim oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy oraz z podaniem numeru Zamówienia internetowego a także adresu e-mail, z którego dokonywano zamówienia w procesie zakupu. W przypadku gdy Klient nie posiada własnego formularza odstąpienia od umowy wówczas personel salonu udostępni nieodpłatnie formularz odstąpienia od umowy, który wypełni klient w obecności sprzedawcy.

5. Przekroczenie 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

6. Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, odbędzie się w sposób wskazany w Rozdziale XI Regulaminu („Zwrot należności klientom”).

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2019, Dz.U. z 2019 r. poz. 134, z późniejszymi zmianami): a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Oznacza to, że nie istnieje obowiązek przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta zmodyfikowanego, w tym produktu spersonalizowanego grawerunkiem lub malowaniem.

 

XI. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1. Sklep Internetowy dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:

a. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b. zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy;

c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.

2. Esotiq dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zakupie towaru, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Sklep Internetowy dokona zwrot płatności z zachowaniem terminów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XII. DANE OSOBOWE

1. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony Internetowej www.esotiq.com oraz za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq (w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu), Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów ESOTIQ oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2. Klienci Sklepu Internetowego oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.esotiq.com i Aplikacji mobilnej Esotiq mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu Internetowego, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.). Klienci będący użytkownicy Aplikacji mobilnej Esotiq mogą korzystać z funkcjonalności Aplikacji mobilnej Esotiq – prezentowania bieżących powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia mobilnego (powiadomienia „push”) po dobrowolnym wyrażeniu zgody na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Esotiq powiadomień „push”.

3. Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.esotiq.com oraz Aplikacji mobilnej Esotiq, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 31C, 80-298 Gdańsk. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system :

a) BLUEMEDIA, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce: Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050

b) Kartę płatniczą poprzez internetowy system płatności firmy First Data. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie operatora. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez technologie PCI DSS, SSL, 3D Secure.

5. Po wybraniu przez Klienta Towarów, które chce zakupić poprzez Sklep Internetowy, system informatyczny obsługujący Sklep Internetowy przedstawi Klientowi informację o ochronie danych osobowych o treści zgodnej z załącznikiem numer 1 do niniejszego Regulaminu, oraz treść niniejszego Regulaminu. W przypadku gdy Klient akceptuje treść niniejszego Regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji procesu zamówienia Towaru, wówczas Klient zaznacza (poprzez kliknięcie) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego Esotiq” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja ze złożonego zamówienia (nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ani realizacji zamówienia). Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy poprosi Klienta o podanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji zamówienia. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia realizacji zamówienia.

6. Klient ma również możliwość założenia Konta Klienta tj. podania danych osobowych Klienta, które zostaną automatycznie zapisane w systemie informatycznym Esotiq, wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia. Dostęp do Konta Klienta chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas procesu rejestracji. Utworzenie Konta Klienta wiąże się z brakiem konieczności uzupełnienia danych Klienta przy każdej próbie złożenia zamówienia (system automatycznie pobierze Klienta zapisane w Koncie Klienta) jednak wiąże się z podaniem danych Klienta, które zostaną zapisane w systemie informatycznym ESOTIQ. Podanie danych służących do założenia Konta Klienta jest dobrowolne, a założenie Konta Klienta jest możliwe dopiero po akceptacji przez Klienta (drogą elektroniczną) pierwszy oraz drugi kwadrat formatki „oświadczenia Klienta Sklepu Internetowego Esotiq” o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Zaznaczenie obu powyższych kwadratów jest dobrowolne, a brak akceptacji Regulaminu albo brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest traktowane jako rezygnacja z założenia Konta Klienta. Dopiero po zaznaczeniu przez Klienta formatki akceptacji Regulaminu oraz formatki zgody na przetwarzanie danych osobowych – system obsługujący Sklep Internetowy zezwoli na utworzenie Konta Klienta. Klient ma też możliwość zaznaczenia trzeciego kwadratu (zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych) jednakże zaznaczenie tej zgody jest dobrowolne, a brak zaznaczenia tej formatki nie uniemożliwia zarejestrowania Konta Klienta.

 

XIII. APLIKACJA MOBILNA ESOTIQ

1. Esotiq może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji mobilnej Esotiq na urządzenie mobilne Klienta ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, w szczególności:

a) Google Play / Sklep Play – dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android;

b) Apple App Store – dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS. 2. Korzystanie przez Klienta z Aplikacji mobilnej Esotiq pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 1 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji mobilnej Esotiq i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Klienta i przechowywanych w nim danych.

3. W celu skorzystania z Aplikacji mobilnej Esotiq Klient powinien:

a) zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami o Aplikacji mobilnej Esotiq udostępnionymi w ramach sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, o których mowa w ust. 1 powyżej;

b) pobrać Aplikację mobilną Esotiq z jednego ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi, o których mowa w ust. 1 powyżej;

c) zainstalować Aplikację mobilną Esotiq na urządzeniu mobilnym Klienta, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklep internetowy z aplikacjami mobilnymi, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Aplikacja mobilna Esotiq łączy się ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem Internetu.

5. Klient w każdym czasie może odinstalować (usunąć) Aplikację mobilną Esotiq ze swojego urządzenia mobilnego za pomocą ustawień tego urządzenia mobilnego.

 

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Esotiq w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanej wraz z Towarem faktury VAT, która zawiera wszystkie elementy wymagane przez przepisy podatkowe, w tym dane sprzedawcy oraz nabywcy, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru. Akceptacja niniejszego Rregulaminu przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem jest równoznaczna ze złożeniem żądania wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż.

2. Do korzystania z usług Sklepu Internetowego Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

3. Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.

4. Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.esotiq.com przysługują Esotiq. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 28.09.2022 roku. W przypadku zamówienia złożonego przed dniem wskazanym w zdaniu poprzedzającym obowiązuje Regulamin znajdujący się pod linkiem: https://www.esotiq.com/pl/pl/regulamin-old

6. Załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego - zobacz