SIA MonaOK drošības politika

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un laiku.


 

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu vai "MonaOk" klientu, piemēram, vārds un uzvārds, personas kods, dzīvesvietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi , informācija par norēķiniem, informācija par telefonu, elektroniskajiem sakariem un cita informācija, kas saistīta ar privātpersonu - veikalu tīkla "MonaOkgroup" Klientu.


 

Piemērošanas joma

Privātuma politika tiek piemērota, lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti un aizsardzību attiecībā uz personām vai datu subjektiem (turpmāk tekstā - klienti):

1. Potenciālie, bijušie un esošie "MonaOkgroup" klienti un pircēji.

2. Interneta veikala MonaOkgroup apmeklētāji "

3. Apmeklētāji veikalos, birojos un citās "MonaOkgroup" telpās, ieskaitot telpas, attiecībā uz kurām tiek veikta videonovērošana.


 

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no informācijas nesēja un formas, kādā Klients iesniedz personas datus (papīra vai elektroniskā formā) un kādā sistēmā vai papīra formātā tie tiek apstrādāti.


 

Personas datu apstrādes mērķi (uzdevumi)

MonaOkgroup ”apstrādā personas datus šādiem mērķiem (uzdevumiem):

Preču pārdošana un uzņēmējdarbības atbalsts:

- Klienta identifikācija un apkalpošana;

- pavadzīmes un rēķina sastādīšana;

- preču piegāde (nosūtīšana);

- preču atgriešana vai maiņa;

- atmaksa par pirkumu;

- garantijas saistību izpilde;

- preču uzlabošana, jaunu preču izstrāde;

- komerciāliem mērķiem - preču reklamēšana un izplatīšana;

- Klientu sūdzību izskatīšana un izskatīšana;

- klientu lojalitātes saglabāšana un palielināšana vai lojalitātes prēmiju piešķiršana;

- aprēķinu veikšana un ziņojumu sastādīšana;

- mājas lapas un mobilo aplikāciju uzturēšana un uzlabošana;

- biznesa analīze un plānošana;

- statistikas veidošana, uzlabojot tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitāti;

- Klientu vajadzībām pielāgota satura veidošana, izmantojot reklāmu.

Informācijas sniegšana valsts vai pašvaldības iestādei ārējos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā.


 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats

Klienta personas datu apstrādei, ko veic Mona Ok group, ir šāds juridisks (juridisks) pamats:

Klienta pieteikums vai pasūtījums - izpildīt Klienta pasūtījumu (pirkumu), piegādāt Klientam preces, atdot preces vai naudu, apmainīt preces, izskatīt Klienta sūdzību, izpildīt garantijas saistības utt .;


 

Klienta piekrišana;

likumīgās interesēs - izpildīt MonaOkgroup likumīgās intereses, "kas izriet no ārējiem noteikumiem vai no esošajām saistībām starp Mona Ok group" un Klientu.


 

MonaOkgroup likumīgās intereses ir:

1.Komerciālā darbība;

2. preču pārdošana;

3. nodrošināt līgumsaistību izpildi;

4. Klientu noturēšanas darbību veikšana;

5. Klientu datu bāzes segmentēšana preču efektīvākai pārdošanai;

6. produktu klāsta izstrāde;

7. savu produktu reklamēšana, nosūtot komerciālus ziņojumus;

8. citu ziņojumu sūtīšana par pasūtījuma vai saistību gaitu un par būtiskiem izpildes nosacījumiem;

9. Klientu aptauju veikšana par precēm;

10. preču pārdošanas un piegādes efektivitātes nodrošināšana un stimulēšana;


 

Personas datu apstrāde

Mona Ok group apstrādā personas datus saskaņā ar datu apstrādes mērķiem (uzdevumiem) un juridisko pamatojumu.

Klienta atteikums sniegt Mona Ok group personas datus, kas nepieciešami noteiktu darbību veikšanai, rada šķēršļus Klientam informācijas iegūšanā un Mona Ok group. "

- veicot noteiktas darbības, piemēram, pērkot / pārdodot preces interneta veikalā MonaOkgroup ".

preču piegādes pasūtīšana, preču piegāde, preču atgriešana, naudas saņemšana / atmaksa par pirkumu, lojalitātes prēmiju saņemšana / piešķiršana utt.


 

Kvalitatīvai un ātrai Klienta pasūtījumu (pirkumu) izpildei "MonaOkgroup" var pilnvarot trešās personas vai tās sadarbības partnerus veikt noteiktas darbības preču piegādei, piemēram, nosūtīt pirktās preces, nosūtīt rēķinus utt. Ja šo uzdevumu veikšanai trešās personas vai sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus, kas ir MonaOkgroup rīcībā, tad attiecīgās trešās personas vai sadarbības partneri tiek uzskatīti par apstrādātājiem un MonaOkgroup ir tiesības nodot tām klienta pieprasītos personas datus. veikt uzdevumus tādā apjomā, kas nepieciešams konkrētu nepieciešamo darbību veikšanai.


 

Personas datu pārsūtīšana trešām personām un trešo valstu subjektiem

Mona Ok group neizpauž trešās personas un nenodod Klienta personas datus vai jebkuru citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas, izņemot:

ja personas dati ir jānosūta attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu visas līguma izpildei nepieciešamās vai ar likumu deleģētās funkcijas (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai lai pakalpojums, piemēram, preču piegāde ar kurjerpastu vai pakomātu);

saskaņā ar nepārprotamu un brīvprātīgu Klienta piekrišanu;

personām, kuras noteiktas ārējos normatīvajos aktos, gadījumos, šajos aktos noteiktajā veidā un apjomā;

aizsargāt "MonaOkgroup" likumīgās intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura skārusi "MonaOkgroup" likumīgās intereses.


 

Piekļuve personas datiem un citām Klienta MonaOkgroup tiesībām

Klients glabā un apstrādā personas datus, ja pastāv kāds no šiem iemesliem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MonaOkgroup un Klients var realizēt savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai iesniegt prasību tiesā);

kamēr MonaOkgroup ”ir pienākums uzglabāt datus, kā noteikts ārējos noteikumos;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana atbilstošai personas datu apstrādei, ja vien datu apstrādei nav cita juridiska pamata.

Kad iepriekšminētie apstākļi vairs nepastāv, Klienta personas dati tiek dzēsti.


 

Piekļuve personas datiem un citām Klienta tiesībām

Klientam ir tiesības:

1. pieprasīt MonaOkgroup "pabeigt, labot vai dzēst personas datus vai ierobežot apstrādes procesu attiecībā uz Klientu,

2. iebilst pret apstrādi (tostarp personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz MonaOkgroup likumīgajām interesēm "), pret datu pārnesamību.


 

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību izmantošanu:

1. rakstiski personīgi "MonaOkgroup" mazumtirdzniecības veikalos. uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

2. pa e-pastu, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Izmaiņas konfidencialitātes politikā

MonaOkgroup "ir tiesības vienpusēji mainīt Privātuma politiku, nodrošinot Klientam piekļuvi tās pašreizējai versijai.